OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006

Obce Vrané nad Vltavou

Povodňový plán
obce Vrané nad Vltavou

Zpracoval Ladislav Ryšánek, 3/2006


Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou se na svém zasedání dne ……….. usneslo v souladu s ustanovením zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, krizového zákona č. 240/2000 sb. a vodního zákona č. 254/2001 Sb. vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006

Povodňový plán obce Vrané nad Vltavou“.

Článek 1. Charakteristika území

Obec Vrané nad Vltavou se rozkládá se na pravém břehu řeky Vltavy v údolí mezi skalami. Rodinná sídla, podniky i chaty jsou vybudovány od břehu řeky až na návrší směrem k obci Březová.

Vzhledem k postavenému zdymadlu ve Vraném nad Vltavou je hladina Vltavy ve dvou výškových úrovních, které za normálního stavu jsou

na jezeře nad vodním dílem, maximální kóta   200,50 m n.m. (systém Jadran)
pod vodním dílem (přívoz)   190,00 m n.m.
     
pro srovnání nivelační značka nádraží 213,00 m n.m.
  márnice hřbitova 220,68 m n.m.
  nová škola 235,66 m n.m.
  č.p.203 Pod Lesem 216,57 m n.m.
  č.p.222 U Elektrárny 205,71 m n.m.

V obci trvale přebývá cca 2 000 obyvatel ve více jak 600 domech, v obci je postaveno téměř 600 chat, kde hlavně přes léto se ubytovává nepravidelně až 2 500 osob.

Kromě řeky Vltavy protékají obcí potoky, vlévající se do řeky Vltavy:

Dubná nad železničním mostem, proti Měchenicím
Dravkov u hasičské zbrojnice ve Skochovicích,
Zvolský pod vranským přívozem

.

Článek 2. Zdroje ohrožení, ohrožené prostory

a) - Vltava

u řeky položená rodinná sídla a podniky, zejména na území  pod zdymadlem - Megafyt, bývalé objekty papírny, TJ Vrané, čistírna odpadních vod, objekty podniku Klimaservis Sůva, nájemní domy u hřiště a v dolní části Vraného, dům rodiny p. Marholda, prodejna proti papírně, přívoz, rodinné domy v nejdolejší části obce, bývalý statek u Vodvářků (nyní domy rodiny Volfových), bývalý Pařízkův statek. Ohroženy jsou i domy v ulici V Zídkách těsně za potokem a trafostanice. Vzedmutá hladina řeky při průtoku kolem 700 kubíků za vteřinu hrozí zatopit přečerpací stanici kanalizace u přívozu včetně elektrického rozváděče.

b) - potok Dubná

rekreační objekt Tatran vodních lyžařů,

c) - potok Dravkov

střední část Starých Skochovic, obytné domy a cesty kolem potoka, železniční trať,

při přívalech by mohly vody způsobit sesuv bývalé skládky z horní části potoka (od statku),

pozor na nebezpečí ucpání zatrubněné části potoka nad i pod tratí.

d) - potok Zvolský

celá chatová oblast kolem potoka ulice V Dolích, prostor dolní části Vraného s rodinnými domy, tzv. „Hrábkovu“ louku pod zvolskou silnicí včetně soustavy studní pro papírnu, rodinný domek na této louce a výpadovou cestu z Vraného ke Zbraslavi, příchod k přívozu. Mohlo by v nejhorším případě dojít i k podemletí mostu přes zvolský potok s komunikací ke Zvoli. Jisté nebezpečí tvoří možnost ucpání vodoteče potoka pod můstky, které vedou k obytným objektům v dolní části Vraného.

Článek 3. Vodohospodářské dílo

V obci je dominantní stavba vodního díla (zdymadla) o vzdutí hladiny cca 10,5 metru a s objemem vody 11 milionů kubických metrů.

Vodní dílo je ve vlastnictví Povodí Vltavy, a.s. a jeho provoz zajišťuje  Povodí Vltavy a.s. závod Dolní Vltava.

Vodní tok je ve správě Povodí Vltavy, a.s..

Letní průtok vody touto stavbou je v létě kolem 40 kubických metrů za vteřinu, roční průměrný průtok je pod 110 kubických metrů za vteřinu, v roce 2002 při velké vodě (14.4.2002) se průtok odhadoval až na 4 000 kubíků za vteřinu.

Článek 4. Druh ohrožení

Potoky – silnými  průtoky po průtržích a silných deštích, u potoka Zvolský možnou havarií hrází rybníků ve Zvoli.

Vltavou – velkými  vodami po táních ledu a sněhu a  po vydatných deštích pozvolným zvyšováním hladiny, nebo při různých manipulacích na vltavských vodních dílech odpouštěním vody z nádrží a manipulací s vodou na jihočeských rybnících.  Větší nebezpečí skýtá ohrožení přívalovou vlnou při poškození vodohospodářských děl vltavské kaskády - rychlé a mocné zvedání průtoku a hladiny (ohrožení území průlomovou vlnou řeší jiné materiály).

Článek 5. Hydrologické údaje

Průtok Vltavou ve Vraném nad Vltavou v letech

rok průtok vody vzdutá výška hladiny  
1845           198,8 m n.m.  
1874 3 310 kubíků za vteřinu 199,0  
1890 3 310         199,0  
1896 2 900         197,5  
1940 2 790         198,5 (ledový zátaras)
1950      10    
1954      11    
1954 1 650         196,6  
1977 1 160         195,1  
1988    770         194,0  
1996    770         194,0  
2002 4 000         200,7  
2006 1 200         195,1  

Průměrné hodnoty

Průměrné roční srážky 690 mm.
Průměrný roční  průtok řekou 110 m3/vt.
letní minimum 40 m3/vt. pro zajištění vody pro podolskou vodárnu.

 

Hydrologické údaje              
               
N - letá voda 1 2 5 10 20 50 100
Q - průtok vody v kubic.metrech/s 550 840 1 330 1 670 2 050 2 600 2 970
kóta hladiny v m.n.m. syst. Jadran 193,32 194,51 195,5 196,04 197,78 198,91 199,64

Údaje v předchozí tabulce byly získány ze sledování průtoků a záznamů ve vranských kronikách.

Článek 6.Vyhlašování povodňového nebezpečí potoků

I. stupeň při průtoku korytem ve výši cca 3/4,

II. stupeň při plném průtoku vody korytem,

III. stupeň při vylití vody z koryta.

Článek 7. Vyhlašování povodňového nebezpečí Vltavy

Měřicí stanice výška v cm průtok v m3/s
Stupeň pohotovosti I. II. III. I. II. III.
Poříčí nad Sázavou 200 240 399 107 182 336
VD Slapy       320 650 1000
VD Vrané       400 800 1200
Malá Chuchle 130 230 300 444 1015 1521

Článek 8. Ohrožené objekty přirozenou povodní

Průtok 450 m3/vt. z bezpečnostních důvodů zastaven provoz přívozu
    700 přívoz - loď i přívoznický domek s příslušenstvím
    980 voda ve Vltavě je u přívozu zároveň s cestou k Jarovu, čerpací stanice odpadních vod u přívozu
  1 100 cesta z Vraného ke Zbraslavi
spodní objekty v papírně (podzemní prostory, sklepy, kanály)
  1 200 papírna, obytné domy v dolní části Vraného (rynek), čistírna odpadních vod, Megafyt, areál TJ Vrané a domy u hřiště,
  3 200 prostor dolní části Vraného (kolem zvolského potoka, celá papírna, celý areál Megafytu, bytovek, hřiště, ČOV) by byl pod vodou až téměř do výše hladiny nad jezerem.
  4 000 hladina nad zdymadlem proti normálu asi o 1,5 m výše, zaplavené komory, zaplavená komunikace do Štěchovic, zatopený přívoznický domek i s komínem, voda dosahuje až po parapety oken domu Marholdů, voda se vylévá přes potok do Zídek, zatopen na výšku téměř celý plot papírny kolem cesty k přívozu. Zaplaveno nádvoří statku u Pařízků až do výše oken. Zatopen dům Ježdíků za potokem až po přízemí, včetně studny.

Článek 9. Ohrožené objekty při průlomové vlně

Obec by podle modelu měla být zaplavena až do výše 220 m n.m. Jediná úniková cesta z Vraného by byla směrem k Březové (do polí).

Článek 10. Organizace povodňové ochrany v obci

Viz příloha číslo 1

Článek 11. Desatero občana při vyhlášení povodňového nebezpečí

Viz příloha číslo 2

Článek 12. Důležitá spojení, telefony, adresy

a)  - Okolní obce, obecní úřady

Viz příloha číslo 3

b) - Okresní povodňová komise

Viz příloha 4

c) - Obecní povodňová komise Vrané nad Vltavou

Viz příloha 5

d) - Důležitá telefonní čísla, instituce, organizace …

Viz příloha 6

Článek 13. Opatření k ochraně před povodněmi

a) - Prevence

Zákaz staveb budov a objektů v zátopových územích (zátopová oblast musí být vyznačena tzv. zátopovou čárou v územním plánu obce).

Zákaz vodohospodářských staveb bez příslušného stavebního řízení.

Zákaz zmenšování průtokových profilů všech vodotečí, potoků a podobně, například navážením břehů, staveb můstků, zatrubňováním nebo překlopy vodotečí, staveb nádrží či hrází.

Při pravidelných a plánovaných dohlídkových činnostech komisí životního prostředí, výstavby a ochrany veřejného pořádku zaměřovat se také na vodohospodářské poměry s cílem zajišťovat protipovodňovou prevenci.

b) - Povodňové aktivity

I.st. – stupeň bdělosti -aktivizace povodňové komise, ustavení hlásné služby, informace občanům,

II.st. – stupeň pohotovosti - informace občanům, přípravy prostředků pro zabezpečování dopravy, příprava evakuace osob a majetku, seznámit ohrožené občany s "desaterem", zablokovat v obci mechanizační a dopravní prostředky, připravovat možné náhradní ubytování, skladování a stravování, být v kontaktu s příslušnými orgány (policie, okresní povodňová komise, lékaři). Pečlivě sledovat situaci, pravidelně hlásit stav.

III.st. – stupeň ohrožení - uvést do plné funkčnosti protipovodňová opatření, vyhlásit poplach, evakuovat osoby a majetek za pomoci ostatních občanů , organizací a podniků.

Článek 14. Prostředky vyhlašování povodňových poplachů

Při všech stupních je možné využít internetové stránky obce (http://vranenadvltavou.cz) a e-mailovou poštu na známé adresy obyvatel obce.

Článek 15. Povodňové hlásky

Povodňové hlásky jsou totožné s ohlašovnami požáru na obecním úřadě, na nádraží a u hasičů ve Skochovicích.

V případě ohrožení zřizuje se speciální povodňová hláska na zdymadle.

Článek 16.Stanoviště povodňové komise

a) -hlavní stanoviště

Stanoviště protipovodňového štábu je v budově obecního úřadu. Odtud je spojení na štáb okresu a kraje, na hasiče, lékaře.

Na stanoviště se hlásí veškeré údaje a poznatky o povodni.

b) - náhradní stanoviště

Při nemožnosti udržet v činnosti stanoviště v budově obecního úřadu (havárie, jiné ohrožení apod.), stanovuje se za náhradní stanoviště budova nové školy, kde budou soustředěny všechny složky organizující a zajišťující práce spojené s povodní (povodňový štáb, policie, hasiči, lékaři ..).

Článek 17. Ubytovací prostory pro povodní postižené osoby

Pro obyvatele postižené záplavami určují se náhradní ubytovací prostory v budovách místních škol a školek, po dohodě s majiteli zvláštních objektů, například v sokolovně, v kempech a ubytovnách, v soukromých objektech po dohodě s majiteli, v okolních obcích po dohodě s tamními úřady, v náhradních prostorách, např. ve vojenských velkoobjemových stanech, maringotkách a p.

Článek 18. Stravovací prostory

Pro povodní postižené obyvatele budou k dispozici pro stravování místní restaurace, školní jídelna, případně mobilní stravovna (vojenská kuchyně).

Článek 19. Objekty s nebezpečnými látkami

Propan-butan 

Chemikálie - v obci není skladováno nadlimitní množství nebezpečných chemikálií,

Pohonné hmoty, mazadla     - elektrárna - olejové hospodářství

elektrické zařízení - rozvody energie a kabelové přípojky domů "na rynku" proti hlavnímu vjezdu do papírny a V Zídkách, včetně trafostanice, rozvody a trafostanice u Megafytu a v papírně včetně domů pod elektrárnou.

Článek 20. Spolupracující složky

V případě zátop a povodní vyžádá si protipovodňový štáb pomoc ze zákona od složek:

lékařská služba - obvodní ordinace všech lékařů případně záchranná lékařská pomoc,

policie - okrsek Jílové (dopravní bezpečnost, bezpečnost osob a majetku),

hasičský záchranný sborPraha - západ a sbor dobrovolných hasičů ve Skochovicích,

veterinární lékařka Dr. Havelcová, okresní veterinární středisko v Dolních Břežanech,

elektrické rozvodné závodyBenešov, služebna Jílové (zabezpečení elektrických rozvodů),

Telecom Praha(spojové služby, telefon, dálnopis, telegraf),

Česká pošta – poštovní a doručovatelské služby

Operátoři mobilních telefonních sítí a internetového spojení,

prodejci potravin a hostinští - (zásobování pitnou vodou, potravinami, hygien. potřebami),

místní podnikatelé - autodopravci, majitelé stavebních a terénních mechanizmů,

místní podniky – podle vlastních možností – Megafyt, Klimaservis a ostatní podniky (v ohroženém území), po skončení jejich vlastních záchranných a evakuačních prací,

občané obce osobní pomocí a osobních možností (podle pokynů krizového štábu).

Článek 21. Vedení dokumentace

a) - Povodňový plán

 pravidelně aktualizovat při změně skutečností, nejméně jedenkrát ročně aktualizovat přílohy.

b) - Povodňová kniha

 je vedena od okamžiku vyhlášení II.stupně. Zápis provádí každý, kdo přijal zprávu, rozhodl ve věci, předal zprávu a podobně. Je vedena v protipovodňovém štábu. Zápis obsahuje datum, čas (přijmutí zprávy, odeslání zprávy, rozhodnutí, …), kdo zápis provedl, jak bylo postupováno. Zápisy se provádí chronologicky, bez otálení. Kniha je v době mimo povodně vedena v aktuálním stavu pověřeným pracovníkem obecního úřadu.

c) – Mapy a plány území

mapovou část zpracovává odborník ze stavební komise. Zakresluje do ní aktuální situaci ohrožení, sleduje změny, provádí prognózy.

Součástí této vyhlášky je povodňová mapa obce se zakreslenými stavy velké vody v letech 1940 a 2002 (označované v různých materiálech jako voda dvousetletá nebo pětisetletá).

Článek 22. Organizace opatření - určuje vedoucí štábu.

Podle okamžité situace určí rozsah a odpovědnost osob za organizaci činností a provedení opatření předseda povodňové komise obce (obecního krizového štábu). Předsedou obvykle bývá starosta obce.

Nařizuje a organizuje:

Článek 23 Související právní předpisy

Všechny předpisy rozumí se v posledním platném znění včetně změn a doplňků, u zákonů včetně platných prováděcích vyhlášek.

Článek 24.Rozšířená platnost znění povodňového plánu

Znění povodňového plánu platí i pro situaci ohrožení jinou živelnou událostí (katastrofou) a mimořádnou událostí, pokud tato situace je vyhlášena vyšší správní složkou (oblastním krizovým štábem, krajským štábem apod.).

Článek 25. Povinnost poskytnout pomoc

Rada obce může v souladu se zákonem uložit právnickým osobám poskytnout osobní a věcnou pomoc při zdolávání mimořádné situace za náhradu účelně vynaložených nákladů. Za nesplnění této povinnosti může být uložena, i opakovaně, vysoká finanční pokuta.

Nepřítomnost v zaměstnání v mimořádné situaci omlouvá se podle příslušných právních předpisů.

Článek 26.Varovné signály pro vyhlašování nebezpečí

Sirénami  -  zvuk sirény = riziko, nouzová nebo krizová situace

přerušovaný tón 1 minuta
(25 vteřin tón, 10 vteřin prodleva, 25 vteřin tón)
požární poplach záchrana osob a majetku
trvalý tón 2 minuty všeobecná výstraha nebo konec poplachu poslech masmédií
kolísavý tón 2 minuty katastrofa, vzdušný poplach opustit volný prostor, ukrytí osob
přerušovaný tón 2 minuty
(10 vteřin tón, 10 vteřin prodleva …)
zátopová vlna evakuace, vyvedení z prostoru

Článek 27. Obrazové přílohy

příloha 7. – Evakuační plán obce

příloha 8. – velké vody v letech 1940 a 2002 (dosud nejvyšší zaznamenaný stav)

příloha 9. – situace zátopy při průlomové vlně (viz speciálku ve složce CO)

příloha 10 – stavy průtoku vody (výšky hladiny) a zatopené objekty v uvedených letech

Článek 28. Povodňové plány ohrožených objektů

Součástí této vyhlášky jsou povodňové plány všech ohrožených objektů včetně obytných domů.

Příloha 11 – studny v ohrožení.

Článek 29.Pokyny GŘ HZS ČR pro občany postižené záplavami

Příloha 12

Článek 30 Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou  ruší se platnost obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 – povodňový plán.

Článek 31. Platnost povodňového plánu

Tento povodňový plán byl konzultován s obvodní povodňovou komisí, byl schválen zastupitelstvem obce dne    . ………

vyvěšeno dne       ………….

nabývá účinnosti dnem  …………

Vrané nad Vltavou dne…… 2006

                        Martina Filipová, v.r.                                          Bohuslava Chvátalová, v.r.

                          místostarostka                                                         starostka obce


Ladislav Ryšánek: převoznické stránky